Wat zijn Arbeidsomstandigheden?

Met arbeidsomstandigheden wordt het fysieke, sociale en psychologische klimaat bedoeld waarin wordt gewerkt. De zogenoemde arborisico's, de risico's tijdens de arbeid, worden door de faculteiten en eenheden, in overleg met de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu, vastgelegd in een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hierbij wordt ook extra aandacht besteed aan  bijzondere groepen medewerkers, zoals zwangeren, minder validen, jeugdige en oudere werknemers.

Belangrijke arbo-onderwerpen
Onderwerpen die in een RI&E aan de orde komen zijn onder andere:
1. Organisatie (zoals toezicht door een leidinggevende, voorlichting en onderricht).
2. Brand en bedrijfshulpverlening.
3. Fysische factoren (zoals binnenklimaat, schadelijk en hinderlijk geluid).
4. Gevaarlijke stoffen
5. Fysieke belasting
6. Werkplekinrichting (zoals orde, netheid en onderhoud)
7. Arbeidsmiddelen (zoals beveiligingen en onderhoud)
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen
9. Functie-inhoud en werkdruk
10.Psychosociale arbeidsomstandigheden (zoals agressie en geweld, pesten)
11.Werk- en rusttijden
12.Bijzonder groepen medewerkers

Wetgeving
In de Arbeidsomstandighedenwet en de bijbehorende besluiten staan de regels voor werkgever en werknemer over arbeidsomstandigheden. Hierin is ook vastgelegd dat de RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde Arbodienst zoals afdeling VGM.

 
Laatst Gewijzigd: 26-06-2014