Beleidscyclus

In het Arbo- en Milieuplan staan actiepunten die betrekking hebben op meerdere faculteiten en /of eenheden. Dergelijke actiepunten kunnen centraal efficiënter worden aangepakt. Het plan wordt ongeveer eens per twee jaar geactualiseerd. Deze actualisatie gaat vergezeld van de Management Review van het CvB, waarmee zij de stand van zaken binnen de arbo- en milieuzorg beoordeelt. De stand van zaken binnen de grotere faculteiten en eenheden wordt door de Afdeling VGM jaarlijks weergegeven in scorecards. Hierin staan onder andere de ziekteverzuimgegevens, ongevallen en incidenten, en de implementatie van de decentrale beleidscyclus aangegeven. De scorecarda zijn bedoeld voor de bestuurders van de faculteiten en eenheden.

Beleidscyclus
De arbo- en milieuzorg is bij de Universiteit Leiden geborgd in de centrale beleidcyclus arbeidsomstandigheden en milieu. Op decentraal niveau wordt een  soortgelijke beleidscyclus gehanteerd. De randvoorwaarden voor deze decentrale cyclus staat beschreven in de Kaderregeling Arbo- en Milieuzorg van de universiteit. De Afdeling VGM is in 2006 begonnen de decentrale beleidscyclus te auditeren. Over de resultaten van de audit wordt gerapporteerd aan het College van Bestuur. De centrale beleidscycly zijn gebaseerd op de Deming-cyclus (Plan Do Check Act).

Arbo- en milieuplan
Op basis van de risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E's) en andere onderzoeken wordt elke twee jaar het Arbo- en Milieuplan geactualiseerd. De acties in dit plan moeten leiden tot een vermindering van de risico's voor mens en milieu. Actiepunten uit RI&E's die in een bepaalde faculteit of eenheid voorkomen, worden decentraal opgelost. 

Jaarrapportage veiligheid, gezondheid en milieu
Jaarlijks wordt van de voortgang van de acties in de jaarrapportage verslag gedaan.

Management Review
Bij de actualisatie van het Arbo- en Milieuplan stelt het College van Bestuur tweejaarlijks een Management Review op, waarbij het proces kan worden bijgestuurd.

 
Laatst Gewijzigd: 04-11-2014